Освітня програма: Біологія (освітній третій рівень)
1.1
На моїй освітній програмі якісна освіта визнається базовою цінністю.

1.2
Я ніколи не відчував (ла) дискримінації по відношенню до себе з боку адміністрації мого університету, викладачів, допоміжного персоналу або інших осіб, що мають відношення до університету.

1.3
В університеті є публічно оприлюднена стратегія та визначені політика і процедури щодо забезпечення якості освіти.

1.4
У мене є можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти

1.5
В університеті здійснюється моніторинг якості освіти, яка надається здобувачам.

1.6
Я переконаний(а), що моє навчання належним чином готує мене до сучасної кар'єри.

1.7
В університеті дотримуються академічної доброчесності та свободи і запобігають академічному шахрайству.

1.8
В університеті ефективно діє Кодекс доброчесності.

2.1
Компоненти моєї освітньої програми визначають чіткі та передбачувані результати навчання.

2.2
Компоненти моєї освітньої програми розробляються із залученням здобувачів.

2.3
Компоненти моєї освітньої програми передбачають добре структуровані і доречні можливості для мого стажування.

3.1
В університеті існує атмосфера поваги і визнання розмаїття здобувачів та їхніх культурних і особистих потреб.

3.2
В університеті є гнучкість у навчанні.

3.3
Я отримую детальні відгуки (зворотний зв'язок) про мою роботу та успішність.

3.4
Я отримую ці відгуки завжди оперативно.

3.5
Такі відгуки допомагають мені прояснити ті речі, які я не розумів(ла).

3.6
Освіта, яку я отримую, є цікавою і стимулює розвиток інтелекту та критичного мислення.

3.7
Я можу оскаржити результати оцінювання, що видаються мені неправильними чи несправедливими.

3.8
В університеті існують дієві офіційні процедури для розгляду звернень та скарг здобувачів.

3.9
Взаємоповага у відносинах здобувач - викладач заохочується в університеті.

3.10
Під час занять регулярно проходять дискусії, які спонукають до роздумів.

3.11
В університеті підтримується гнучкість у навчанні та визнається можливість здобуття неформальної освіти.

3.12
В університеті заохочується автономність здобувачів і водночас забезпечується наставництво та підтримка з боку викладачів.

3.13
Викладачі, які мене оцінюють, знайомі із сучасними методами тестування та оцінювання, а також кваліфіковані належним чином.

3.14
Викладачі оцінюють мою успішність на основі завчасно оприлюднених методів і критеріїв оцінювання.

3.15
За необхідності кафедра здійснює оцінку успішності у навчанні із залученням більше ніж одного екзаменатора.

4.1
Процес зарахування до університету є прозорим, об'єктивним та ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів.

4.2
В університеті діють всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації здобувачів.

4.3
Методи оцінювання та критерії виставлення балів на моїй освітній програмі є об'єктивними та справедливими.

5.1
Викладачі на моїй освітній програмі є висококваліфіковані та компетентні.

5.2
Викладачі на моїй освітній програмі є добре організовані та регулярно підготовлені до занять.

5.3
У мене є можливість оцінювати роботу моїх викладачів.

5.4
Я маю змогу вільно комунікувати з викладачами, коли виникає така необхідність.

5.5
Мої викладачі регулярно застосовують різноманітні методики викладання для забезпечення ефективності навчання.

5.6
Мої викладачі використовують методи навчання, засновані на вирішенні проблем, а також в повній мірі залучають мене до навчання, орієнтованого на практику та отримання фахових навичок.

5.7
Мої викладачі вміло та чітко пояснюють ключові поняття.

5.8
Мої викладачі з ентузіазмом ставляться до предмету, який викладають.

6.1
Я отримую достатньо підтримки і корисних порад щодо мого навчання.

6.2
Я отримую корисні настанови та вичерпні консультації, коли мені необхідно робити вибір щодо мого навчання.

6.3
Навчальні ресурси, необхідні для вивчення матеріалу, є постійно доступними.

6.4
В університеті є стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних матеріалів.

7.1
Мій університет добре організував освітній процес і ефективно адмініструє навчальні ресурси.

7.2
Розклад моїх занять є ефективним та зручним.

7.3
Під час будь-яких змін у моєму навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовується комунікація між здобувачами і представниками факультету.

7.4
Я маю доступ до важливої інформації і даних щодо моїх навчальних курсів та успішності.

7.5
Мій університет має та використовує ключові показники ефективності своєї роботи.

7.6
В університеті систематично збирають інформацію про рівень задоволеності здобувачів освітніми програмами.

8.1
В університеті регулярно оприлюднюють актуальну, неупереджену та об'єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на мою освіту.

8.2
Інформація, що оприлюднюється університетом, включає критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також прохідні бали.

8.3
В університеті систематично оприлюднюють інформацію і сприяють працевлаштуванню своїх випускників.

9.1
Моя освітня програма регулярно переглядається із залученням здобувачів та інших зацікавлених сторін.

10.1
В університеті на регулярній основі проходить зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти.

10.2
В університеті проводять внутрішнє оцінювання якості освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання.

11.1
Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності.

11.2
Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

11.3
Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (проведення конференцій, семінарів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).

11.4
Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах тощо.

11.5
Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

11.6
Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів.

Що ви хотіли б запропонувати покращити?
(необов'язково)