Освітня програма: Біологія (освітній третій рівень)
1.1
Моя кафедра визнає цінність якісної освіти.

1.2
Я ніколи не дискриміную здобувачів.

1.3
Мій університет має публічно оприлюднену стратегію, політику та процедури щодо забезпечення якості освіти.

1.4
У мене є можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти.

1.5
Мій університет відслідковує шляхом моніторингу якість освіти, яка надається здобувачам.

1.6
Моя кафедра належним чином готує здобувачів до сучасної кар'єри.

1.7
Мій університет поважає академічну доброчесність та свободу і пильнує академічне шахрайство.

1.8
У моєму університеті діє Кодекс доброчесності, що ефективно виконується.

2.1
Компоненти освітньої програми моєї кафедри визначають чіткі та передбачувані результати навчання.

2.2
Компоненти освітньої програми моєї кафедри розробляються із залученням викладачів.

2.3
Компоненти освітньої програми моєї кафедри включають добре структуровані і доречні можливості для стажування здобувачів.

3.1
Мій університет поважає і визнає розмаїття здобувачів, а також їхні культурні та особисті потреби.

3.2
В моєму університеті є гнучкість у навчанні.

3.3
Я надаю здобувачам детальні зворотні відгуки про їхню роботу та успішність.

3.4
Я надаю ці відгуки швидко.

3.5
Ці відгуки мають на меті прояснити ті речі, які здобувачі не зрозуміли.

3.6
Я вживаю всі доступні заходи, щоб мої заняття були цікавими та стимулювали розвиток інтелекту та критичного мислення у здобувачів.

3.7
Мій університет надає здобувачам можливість оскаржити результати мого оцінювання, що видаються їм неправильними чи несправедливими.

3.8
Мій університет має дієві офіційні процедури для розгляду скарг здобувачів.

3.9
Взаємоповага у відношенні здобувач-викладач заохочується у моєму університеті.

3.10
Під час моїх занять регулярно мають місце дискусії, що змушують замислитись.

3.11
Мій університет підтримує гнучкість у навчанні та визнає можливість здобуття неформальної освіти.

3.12
Мій університет заохочує автономію здобувачів і одночасно забезпечує наставництво та підтримку з боку викладачів.

3.13
Я знаю сучасні методи тестування й оцінювання, а також кваліфікований належним чином для того, щоб оцінювати успішність здобувачів.

3.14
Я оцінюю успішність здобувачів на основі завчасно оприлюднених методів та критеріїв оцінювання.

3.15
Де можливо, я оцінюю успішність здобувачів із залученням щонайменше ще одного екзаменатора.

3.16
Здобувачі регулярно добре підготовлені до моїх занять.

3.17
Здобувачі на моїх заняттях регулярно ставлять запитання, що стимулюють дискусію і змушують замислитись.

4.1
Процес зарахування до мого університету є прозорим, об'єктивним та ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів.

4.2
В моєму університеті діють всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації здобувачів.

4.3
Методи оцінювання та критерії виставлення балів на кафедрі є об'єктивними та справедливими.

5.1
Я висококваліфікований та компетентний викладач.

5.2
Я добре організований та завжди підготовлений до занять.

5.3
У мене є офіційна можливість оцінювати власну професійну успішність.

5.4
Я доступний(а) і здобувачі можуть контактувати зі мною за потреби.

5.5
Я регулярно застосовую різноманітні методики викладання для забезпечення ефективності навчання.

5.6
Я використовую методи навчання, засновані на вирішенні проблем, а також в повній мірі даю можливість здобувачам практикуватись у використанні теоретичних знань.

5.7
Я вміло та чітко пояснюю ключові поняття здобувачам.

5.8
Я з ентузіазмом ставлюсь до всіх предметів, які викладаю.

5.9
Я отримую допомогу від університету щодо розвитку моїх професійних навичок.

5.10
Мій університет дотримується чесних, прозорих та справедливих правил відбору працівників та умов працевлаштування, що визнають важливість викладання.

5.11
Університет заохочує мій професійний розвиток.

5.12
Мій університет заохочує наукову діяльність для посилення зв'язку між освітою та наукою.

5.13
Університет заохочує мене впроваджувати інновації у методах викладання та використовувати нові технології.

5.14
Я маю можливість використовувати мультимедійні технології в процесі викладання.

5.15
Моя академічна кар'єра залежить передусім від моєї успішності як науковця та викладача.

6.1
Я надаю здобувачам достатньо підтримки і корисних порад.

6.2
Здобувачі отримують від мене якісні поради, коли їм потрібно зробити вибір щодо навчання.

6.3
Навчальні ресурси, необхідні для вивчення матеріалу, є постійно доступними для здобувачів.

6.4
Університет надає мені стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних матеріалів.

7.1
Мій університет добре організував освітній процес і ефективно адмініструє навчальні ресурси.

7.2
Розклад моїх занять є ефективним і зручним.

7.3
Під час будь-яких змін у моєму навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовується комунікація між здобувачами і адміністрацією факультету.

7.4
Я маю доступ до важливої інформації і даних щодо моїх навчальних курсів та здобувачів, яким я викладаю.

7.5
Мій університет має та використовує ключові показники ефективності своєї роботи.

7.6
Мій університет збирає інформацію про рівень задоволеності здобувачів освітніми програмами.

8.1
Мій університет регулярно оприлюднює актуальну, неупереджену та об'єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на освітній процес.

8.2
Інформація, що оприлюднюється моїм університетом, включає критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також прохідні бали.

8.3
Мій університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

9.1
Освітні програми на моїй кафедрі регулярно переглядаються із залученням здобувачів та інших зацікавлених осіб.

9.2
Я заохочую здобувачів давати відгуки на мої заняття.

9.3
У мене є можливість брати участь у розробці та перегляді навчального плану освітньої програми.

10.1
Мій університет на регулярній основі проходить зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти.

10.2
Мій університет сприяє проведенню внутрішнього оцінювання якості освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання.

11.1
Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності.

11.2
Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

11.3
Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (проведення конференцій, семінарів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).

11.4
Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах тощо

11.5
Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

11.6
Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів.

Що ви хотіли б запропонувати покращити?
(необов'язково)