Освітня програма: Біологія (освітній третій рівень)
1.1
На цій освітній програмі визнається цінність якісної освіти.

1.2
В нашому університеті забезпечується недопущення нетерпимості чи дискримінації проти здобувачів, викладачів чи інших працівників.

1.3
Наш університет має публічно оприлюднену стратегію, політику та процедури щодо забезпечення якості освіти.

1.4
У здобувачів та викладачів є дієва можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти.

1.5
Наш університет відслідковує шляхом моніторингу якість освіти, яка надається здобувачам.

1.6
Навчання на цій освітній програмі належним чином готує здобувачів до сучасної кар'єри.

1.7
Науково-педагогічні та педагогічні працівники нашого університету є академічно доброчесними та не допускають академічного шахрайства .

1.8
У нашому університеті діє Кодекс доброчесності, що ефективно виконується.

2.1
Освітні компоненти цієї освітньої програми визначають чіткі та передбачувані результати навчання.

2.2
Освітні компоненти цієї освітньої програми розробляються із залученням здобувачів та інших зацікавлених сторін.

2.3
Освітні компоненти цієї освітньої програми включають добре структуровані і доречні можливості для стажування здобувачів.

3.1
В університеті поважають і визнають розмаїття здобувачів, а також їхні культурні та особисті потреби.

3.2
В нашому університеті є гнучкість у навчанні.

3.3
Здобувачі цієї освітньої програми отримують детальний відгук (зворотний зв'язок) про свою роботу та успішність.

3.4
Здобувачі отримують цей відгук дуже швидко.

3.5
Відгук, який отримують здобувачі, допомагає їм з'ясувати речі, які вони не розуміють.

3.6
Освіта, яку надає ця освітня програма, є цікавою і стимулює розвиток інтелекту та критичного мислення у здобувачів.

3.7
В нашому університеті здобувачі мають можливість оскаржити результати оцінювання, що видаються їм неправильними чи несправедливими.

3.8
В нашому університет є дієві офіційні процедури для розгляду скарг здобувачів.

3.9
Взаємоповага у відношенні здобувач-викладач заохочується у нашому університеті.

3.10
Під час занять регулярно мають місце дискусії, що змушують замислитись.

3.11
В нашому університеті підтримується гнучкість у навчанні та визнається можливість здобуття неформальної освіти.

3.12
В нашому університеті заохочується автономія здобувачів і одночасно забезпечується наставництво та підтримка з боку викладачів.

3.13
Екзаменатори цієї освітньої програми знайомі з сучасними методами тестування й оцінювання, а також кваліфіковані належним чином для того, щоб оцінювати успішність здобувачів.

3.14
Викладачі цієї освітньої програми оцінюють успішність здобувачів на основі завчасно оприлюднених методів та критеріїв оцінювання.

3.15
Де можливо, на цій освітній програмі здійснюється оцінка успішності у навчанні здобувачів із залученням більше, ніж одного екзаменатора.

4.1
Процес зарахування до нашого університету є прозорим, об'єктивним та ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів.

4.2
В нашому університеті діють всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації здобувачів.

4.3
Методи оцінювання та критерії виставлення балів на цій освітній програмі є об'єктивними та справедливими.

5.1
Викладачі цієї освітньої програми висококваліфіковані та компетентні.

5.2
Викладачі цієї освітньої програми добре організовані та регулярно підготовлені до занять.

5.3
У здобувачів є можливість оцінювати роботу своїх викладачів.

5.4
Я маю змогу швидко контактувати з викладачами щодо адміністративних питань, якщо виникає така необхідність.

5.5
Викладачі цієї освітньої програми регулярно застосовують різноманітні методики викладання для забезпечення ефективності навчання.

5.6
Викладачі цієї освітньої програми використовують методи викладання, засновані на вирішенні проблем, провадять навчання, орієнтоване на практику та отримання фахових навичок.

5.7
Викладачі цієї освітньої програми вміло та чітко пояснюють ключові поняття.

5.8
Викладачі цієї освітньої програми з ентузіазмом ставляться до предмету, який викладають.

5.9
Наш університет здійснює регулярне оцінювання викладачів на основі чітких та об'єктивних критеріїв.

5.10
Наш університет надає викладачам можливість оскаржити результати їх оцінювання, що видаються неправильними чи несправедливими.

5.11
Наш університет має дієві офіційні процедури для розгляду скарг викладачів.

5.15
Академічна кар'єра в моєму навчальному закладі залежить передусім від успішності працівника як науковця та викладача.

6.1
Здобувачі отримують достатньо підтримки і корисних порад щодо свого навчання.

6.2
Здобувачі отримують корисні настанови та вичерпні консультації, коли їм необхідно зробити вибір щодо навчання.

6.3
Навчальні ресурси, необхідні для вивчення матеріалу, є постійно доступними для здобувачів.

6.4
В університеті є стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних матеріалів.

6.5
Як у представника адміністрації, у мене є достатньо ресурсів, щоб ефективно виконувати свої обов'язки.

7.1
Наш університет добре організував освітній процес і ефективно адмініструє навчальні ресурси.

7.2
Розклад занять є ефективним та зручним для здобувачів і викладачів.

7.3
Під час будь-яких змін у навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовується комунікація між здобувачами та адміністрацією університету.

7.4
Викладачі та здобувачі мають доступ до важливої інформації і даних щодо навчальних курсів та успішності.

7.5
Наш університет має та використовує ключові показники ефективності своєї роботи.

7.6
Наш університет збирає інформацію про рівень задоволеності здобувачів освітніми програмами.

8.1
Наш університет регулярно оприлюднює актуальну, неупереджену та об'єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на освітній процес.

8.2
Інформація, що оприлюднюється нашим університетом, включає критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також прохідні бали.

8.3
Наш університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

9.1
Освітні програми на цій кафедрі регулярно переглядаються із залученням здобувачів та інших зацікавлених сторін.

9.3
Освітні програми регулярно переглядаються з урахуванням потреб суспільства.

10.1
Наш університет на циклічній основі проходить зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти.

10.2
Наш університет сприяє проведенню внутрішнього оцінювання якості освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання.

11.1
Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності.

11.2
Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників

11.3
Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (проведення конференцій, семінарів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).

11.4
Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах тощо.

11.5
Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

11.6
Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів.

Що ви хотіли б запропонувати покращити?
(необов'язково)